Header
---

Nieuwsbrief maart 2017

• Stedenoverleg Westhoek

• Mobiliteit in de Westhoek

• De testkaravaan komt naar jouw gemeente!

• Leaderprojecten Westtoer - Toerisme Westhoek

• SAVE THE DATE - West4Work

• Het witboek - reactie Westhoekoverleg

---

Stedenoverleg Westhoek

In het voorjaar 2016 diende RESOC Westhoek een dossier in bij de Vlaamse overheid om erkend te worden als samenwerkingsverband ‘Versterkt Streekbeleid’. Eind juni 2016 werd het dossier goedgekeurd en werd er een projectcoördinator aangetrokken om het project in goede banen te leiden. Het project bestaat uit 3 luiken: Stedelijke Motor, Westhoek Business District & Tewerkstellingsbeleid.

In het kader van het luik Stedelijke Motor vond reeds enkele malen het stedenoverleg plaats. De burgemeesters en stadssecretarissen van Veurne, Diksmuide, Ieper en Poperinge willen kijken hoe zij door samen te werken de gehele streek kunnen versterken. Tijdens de laatste 2 bijeenkomsten werden onder andere een aantal kerncijfers en studies toegelicht inzake woonbeleid door Hilde Coudenys van het Steunpunt Sociale Planning en werd bekeken op welke thema’s kan gewerkt worden.

De volgende bijeenkomst gaat door op 6 maandag maart. Voor het uitwerken van het concept van de ‘Stedelijke Motor’ schuiven Westhoekoverleg en de gebiedsgerichte werking van de provincie West-Vlaanderen mee aan tafel.

Meer info op www.resoc-westhoek.be

stephanie.thybaert@west-vlaanderen.be

---

Mobiliteit in de Westhoek

Vanuit de streekwerking wordt gewerkt aan het thema mobiliteit vanuit een tweetal pistes: enerzijds via de ontwikkeling van een interregproject onder de noemer ‘Transmobil’ en anderzijds via de pilootregio basisbereikbaarheid die de Westhoek is.
Transmobil werd begin 2017 in eerste fase goedgekeurd. Transmobil – nota bene de derde indiening van een Europees dossier rond dit thema (Smart, Seprumo) - is gericht op het versterken van de mobiliteit in de grensoverschrijdende landelijke regio van de Westhoek aan Belgische en Franse zijde.
Globale doelstelling is de toegang verbeteren tot de dienstverlening op vlak van mobiliteit in het grensoverschrijdend landelijk gebied via de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsdiensten (een netwerk van hubs) aangepast aan de noden van de inwoners maar met specifieke aandacht voor de inwoners die niet kunnen beschikken over of gebruik maken van een eigen wagen. Inwoners worden gesensibiliseerd voor deze nieuwe mobiliteitsdiensten in het kader van dit project.

Concreet zullen investeringen en werkingskosten opgenomen worden voor de ontwikkeling van een fietspunt De Panne – Koksijde – Veurne, stationshub Kortemark, dorpshub Klerken en Oost-Vleteren, ontwikkeling fietspunt light t.b.v. Ieper en Poperinge.

In september 2016 ging de Westhoek van start als pilootregio voor de invoering van basisbereikbaarheid, samen met de regio rond Aalst en Mechelen. De officiële start werd genomen met de eerste bijeenkomst van de vervoersregioraad.
Sindsdien werden 2 bijeenkomsten georganiseerd met de technische werkgroep, telkens op uitnodiging van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en met begeleiding van het aangestelde bureau ‘Traject’. Van deze bijeenkomsten werd gebruik gemaakt om het huidige vervoersaanbod in al zijn aspecten te inventariseren.
Een tweede bijeenkomst van de vervoersregioraad is gepland voor 17 maart 2017. Op basis van de afbakening van het ‘kernnet’ – dit zijn de voornaamste vervoersassen van De Lijn – zal er op deze bijeenkomst gedebatteerd worden over de ontwikkeling van het toekomstige vervoerssysteem voor de Westhoek.
Ondertussen zoekt MOW ook naar een moment om omtrent de opmaak van het vervoersplan voor de Westhoek breder terug te koppelen met de diverse betrokken partijen.

Tot slot is de streekwerking ook betrokken bij de actualisering van de Milieueffectenrapportage in het kader van de aanpassing van het Gewestelijk Ruimtelelijk Uitvoeringsplan (GRUP) van de verbinding Ieper – Veurne.  Dit GRUP moet worden herzien omdat verschillende onderdelen ervan werden geschorst.  Op 10 maart is een bijeenkomst gepland door de Vlaamse Overheid te Ieper met betrokken actoren.

Meer info op www.westhoekoverleg.be/nl/themas/mobiliteit

dieter.hoet@westhoekoverleg.be

---

De testkaravaan komt naar jouw gemeente!

In 2017 organiseert provinciebestuur West-Vlaanderen 'de testkaravaan komt naar jouw gemeente!'. De inwoners van Veurne, Kortemark en Vleteren zullen gedurende 2 weken een fiets uit de testvloot kunnen uitproberen. De 20 elektrische fietsen, 3 elektrische bakfietsen en de 2 vouwfietsen komen naar Veurne in mei-juni, naar Kortemark in september en naar Vleteren in oktober 2017.
Deze campagne is een proefproject en is een uitbreiding op de succesvolle campagne ‘de testkaravaan komt eraan!’ die sinds 2014 naar de bedrijven in West-Vlaanderen trekt.

De inschrijvingen voor de inwoners van Veurne staan nog open tot 15 maart. De inwoners van Kortemark en Vleteren kunnen later inschrijven.

Meer info op www.testkaravaan.be.

---

Leaderprojecten Westtoer - Toerisme Westhoek

Ook in 2017 zet Westtoer/Toerisme Westhoek verder in om de sector te ondersteunen en dit in het kader van 2 Leaderprojecten.

Binnen het Leaderproject Copyright Westhoek willen we de Westhoek profileren als regio bij uitstek om het goede leven en de couleur locale te ontdekken en onze streekproducten verder in de kijker zetten.
In het voorjaar organiseren we daarom 5 gratis inspirerende workshops voor restaurants en cafés uit de Westhoek onder de noemer ‘De Westhoek op je bord’. In de voormiddag worden inspirerende workshops gebracht, in de namiddag bezoeken we enkele streekproducenten die informatie voorzien op maat van de ondernemers. De workshops worden georganiseerd rond volgende thema’s:
• Authentieke producten in een archeologisch jasje
• Westhoek Streekbieren
• Heuvellandse wijnen 
• Streekproducten voor Westhoek KD’s
• Natuur op je bord

Binnen het Leaderproject ‘Westhoek KD’s XL’ willen we verder inzetten op familievriendelijkheid. Naast de diverse producten die reeds ontwikkeld werden, gaan we nu aan de slag met de logies. Zij kunnen, vaak mits kleine aanpassingen, een heel familievriendelijke uitstraling krijgen.
In het voorjaar voorzien we 6 sessies rond buiteninrichting (speelnatuur in je tuin). In het najaar organiseren we nog workshops rond thema’s als
• binneninrichting, 
• veiligheid, 
• informatie op maat van kinderen, 
• ...
Logies die de workshops volgen en hiermee vervolgens aan de slag gaan, worden in 2018 beloond in een promotiecampagne.

---

SAVE THE DATE

Onze samenleving evolueert snel en ingrijpend. Dat heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt en hoe we met werk omgaan. Wie werkbaar werk heeft, ervaart meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer aan de slag en is minder vaak ziek. Daarom organiseren de West-Vlaamse RESOC’s, Diverscity, POM West-Vlaanderen en VDAB een tweede editie van WEST4WORK, dé arbeidsmarkt-happening bij uitstek over werkbaar werk in West-Vlaanderen.

Aan de hand van diverse workshops, seminaries, infomarkten en arbeidsmarktsymposia willen we zowel werkgevers als middenveld informeren en inspireren over werkbaar werk. Of met andere woorden: hoe kunnen we jobs creëren met voldoende autonomie en leermogelijkheden, die goed te combineren zijn met het privéleven, die motiverend werken en problematische stress tot een minimum weten te herleiden?

Om de regio’s en sectoren in West-Vlaanderen zo goed als mogelijk te bedienen, wordt WEST4WORK in een heuse roadshow-formule uitgerold:

Zuid-West-Vlaanderen - Maak van je werk een sterk merk | 28 maart 2017, Harelbeke

Westhoek - Talent ontwikkelen op de werkvloer?! Een win-win! | 8 juni 2017, Nieuwpoort

Midden-West-Vlaanderen - Duurzaam & werkbaar loopbaanbeleid | 26 juni 2017, Roeselare

Kust - Werkbaar werk in de horeca | 25 september 2017, Oostende

Noord-West-Vlaanderen - Zorg voor werkbaar werk! | 31 oktober 2017, Brugge

Deelname is gratis.

Meer info op www.west4work.be

---

Het Witboek - reactie Westhoekoverleg

Na vele jaren wachten is na het groenboek, het ‘witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’ opgeleverd door de Vlaamse overheid.  Dit witboek bevat de principes op basis waarvan de ruimtelijke ordening in Vlaanderen de komende decennia zal worden aangepakt.  Onder meer het omstreden principe van de ‘betonstop’ werd er in opgenomen.  

De Vlaamse regering verwachtte reacties op dit witboek voor 13 februari 2017.  Naast de individuele reacties van de Westhoekgemeenten, stuurde ook Westhoekoverleg een reactie.

---