Header
---

Nieuwsbrief december 2016

• Eerste gezamenlijk overleg gemeente -OCMW in de Westhoek

• Brochure Leader Westhoek 2008-2013 en 4 nieuw goedgekeurde projecten

---

Eerste gezamenlijk overleg gemeente – OCMW in de Westhoek

Op initiatief van de Algemene Vergadering van het Westhoekoverleg, vond op 16 december een gezamenlijke bijeenkomst plaats tussen de burgemeesters en de OCMW-voorzitters van de streek. Deze vergadering vloeit voort uit de intentieverklaring tot intergemeentelijke samenwerking die eind 2015 door Westhoekoverleg werd goedgekeurd. Meer uitwisseling omtrent de samenwerking gemeente – OCMW op Westhoekniveau werd daar in naar voor geschoven. Dit vormde de rechtstreekse aanleiding voor de allereerste gezamenlijke conferentie van ocmw voorzitters en burgemeesters in de Westhoek op 16 dec. 2016.

Vlaams Minister van binnenlands bestuur Homans, houdt vast aan haar voornemen om de integratie van het OCMW in de gemeente op 01/01/2019 te realiseren. Momenteel is men bezig met het uitschrijven van de principes van de conceptnota van de Minister in het decreet lokaal bestuur. Er wordt verwacht dat de Vlaamse Regering na nieuwjaar goedkeuring zal verlenen aan dit ontwerp van decreet, om dit vervolgens voor advies naar de Raad van State te versturen.
Westhoekoverleg is van mening dat de integratie van beide besturen opportuniteiten biedt om efficiëntere en meer professionele lokale dienstverlening te bereiken en zal leiden tot een versterkt lokaal sociaal beleid. Uitwisseling hieromtrent is van cruciaal belang om dit op een evenwichtige en gedragen wijze te realiseren.

Bovendien kan het belang van de sociale dienstverlening vanuit gemeente en ocmw t.a.v. de bevolking moeilijk worden overschat. Lokaal sociaal beleid biedt voor een gemeente de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe en in welke mate sociale voorzieningen in de gemeente (zullen) worden aangeboden.

Volgende punten werden besproken op basis van de toelichting van diverse ontwikkelingen in Westhoekgemeenten:
De toekomstvisie van elke gemeente op de geïntegreerde organisatie (casus Ieper); 
De toekomstige positie van het woonzorgcentrum (casus Langemark-Poelkapelle en Kortemark) en de thuiszorgdiensten (casus Diksmuide) 
en de rol van intergemeentelijk samenwerken rond sociale thema’s.

Verder waren Dhr. Karel Hubau van het Vlaams Platform PWA en Ann Jughmans van de VVSG te gast om meer uitleg te geven over de wijzigingen van het PWA-stelsel. Dit concept wordt vervangen door Wijk-werken. In zo goed als alle Westhoekgemeenten wordt gebruik gemaakt van dit PWA-stelsel. Door de verschuiving richting wijk-werken trekt Vlaanderen zich gedeeltelijk terug uit dit stelsel en zullen gemeenten op eigen kracht moeten instaan voor de organisatie ervan. Enkel via intergemeentelijke samenwerking zal dit dus betaalbaar blijven voor de Westhoek.

---

Brochure Leader Westhoek 2008 - 2013 en 4 nieuw goedgekeurde projecten

Brochure Leader Westhoek 2008-2013

Op 12 december stelde Leader Westhoek de brochure ’78 projecten voor een leefbaar platteland. Leader Westhoek 2008 - 2013” voor. Wie graag deze brochure ontvangt, kan mailen naar wouter.bertier@west-vlaanderen.be.

 

Goedgekeurde projecten Leader Westhoek 2014-2019

Begin december werden vier projecten goedgekeurd in het kader van Leader Westhoek, het programma voor plattelandsontwikkeling in de regio. Ze ontvangen samen in totaal 256.776,04 euro steun.

De promotor Crodeon wil met hun gelijknamige project data van landbouwtoepassingen verzamelen en deze een waarschuwingssignaal laten geven aan de landbouwer wanneer data een bepaalde grenswaarde overschrijden (10.000 euro steun). In een ander landbouwproject wil Inagro melkveehouders in de Westhoek kennis laten delen om hun bedrijfsvoering te versterken (65.697,51 euro steun).
De vzw Metgezel organiseert vakanties en activiteiten voor personen met een beperking en langdurig zieken (49.657,63 euro steun). Familiehulp vzw start in 2017 vanuit Vleteren met het afstemmen van verschillende zorgvragen en het aanbieden van mobiele lokale diensten (131.420,90 euro steun).

---