Header
---

Nieuwsbrief mei 2016

• Disruptive Food

• Westhoek pilootregio voor basisbereikbaarheid

• 'De Plaatsbepalers' afgerond

• ProF Poperinge

• Nieuwe impulsen voor de regio

• Fietsen in de Westhoek

---

 Disruptive Food

Jaarlijks gaat ongeveer 2 miljoen ton voedsel verloren in Vlaanderen. Dit  blijkt uit een studie van OVAM en de Interdepartementale Werkgroep Voedselverlies in samenwerking met de voedingsnijverheid, de distributiesector en de landbouwsector. Vlaanderen wil dit voedselverlies met 15% doen dalen tegen 2020, met 30% tegen 2025.

Voedselreststromen zijn dus een hot item en ook de voedingsindustrie en landbouwsector kan hierin zeker een steentje bijdragen. Tijd voor Disruptive Food, een project dat werd ingediend door Idrops en SERR Oostende-Westhoek (ingediend nog in 2015) met ondersteuning vanuit Westhoekoverleg onder de projectoproep “Foodloose” van het Streekfonds West-Vlaanderen.

We starten met een pilootproject in De Panne, Diksmuide, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne en hopen hiermee een mooi praktijkvoorbeeld uit te bouwen. We slaan de handen in elkaar en gaan samen op zoek naar oplossingen! In elke gemeente vindt een “creative Lab” plaats waar we met  voedselverwerkende bedrijven, supermarkten, lokale handelaars, landbouwbedrijven, scholen, voedselbedelingsinitiatieven, ervaringsdeskundigen,… aan de slag gaan. Samen denken we na over wat we kunnen doen aan de grote voedseloverschotten in deze regio, hoe we voedseloverschotten tot bij het doelpubliek brengen, hoe we initatieven zoals voedselbedeling kunnen linken met jobcreatie,…

Heb je zelf een idee of voorstel om de problematiek aan te pakken? Of ben je een enthousiasteling die gewoon graag z’n steentje bij draagt aan dit project? Dan hebben wij je er graag bij op één van onze creative labs. De data wanneer en locaties waar deze door gaan zijn terug te vinden op onze website. Of neem ook even een kijkje op onze facebookpagina.

Meer info? Lien De Vos, regionale Welzijnscoördinator Westhoekoverleg. 051 51 94 35 of welzijnsplatform@westhoekoverleg.be.

---

 Westhoek pilootregio voor basisbereikbaarheid

De Algemene Vergadering van het Westhoekoverleg van 15 april stond in het teken van mobiliteit. Er werd beslist om met de Westhoek vanaf de zomer van start te gaan als pilootregio voor de uitvoering van basisbereikbaarheid.

Eind vorig jaar besliste de Vlaamse Regering dat het vervoer georganiseerd moet worden volgens het principe van de basisbereikbaarheid. Er wordt hierbij niet langer uitgegaan van het aanbod van het openbaar vervoer maar van de vervoersvraag van inwoners. Men wil uitgaande van die vragen een vervoersaanbod opzetten die daar zo goed mogelijk op aansluit.

Het statuut van pilootregio voor de Westhoek houdt in dat lokale besturen rechtstreeks in dialoog met de Vlaamse Overheid en hun agentschappen zoals De Lijn de organisatie van het vervoersaanbod in de streek zullen bepalen. Na de zomer zal de Westhoek van start kunnen gaan met zijn eigen vervoersregioraad om tegen het najaar van 2017 een vervoersregioplan voor de Westhoek uit te tekenen.

Door in te tekenen als pilootregio worden de financiële middelen die op vandaag geïnvesteerd worden in de Westhoek alvast bevroren. Hierdoor kunnen gemeenten gerust zijn dat de middelen die op vandaag vooral voor de belbus in de Westhoek geïnvesteerd worden niet verder worden afgebouwd.

Lees meer

---

'De plaatsbepalers' afgerond

De afgelopen maanden organiseerde de Provincie West-Vlaanderen in het kader van de herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan een participatief traject ‘de Plaatsbepalers’. Dit gebeurde per regio in aparte sessies met burgers, lokale politici en experten. Zij dachten mee over de ruimtelijke uitdagingen waar de Westhoek  de komende jaren voor staat. En dit gebundeld via volgende krachtlijnen:

• Landschap als drager van ruimtelijke ontwikkelingen

• Kwalitatieve dorpen als troef voor de Westhoek

• Mobiliteit op een slimme en duurzame manier uitbouwen en versterken

• Stedelijke netwerken op maat van de Westhoek

• De Westhoek als energielandschap

Over veel zaken waren de plaatsbepalers het eens: de open ruimte vrijwaren én nieuwe ontwikkelingen kansen geven, beeldkwaliteit van de open ruimte als troef, nood aan een krachtig bovenlokaal plan voor water en eveneens nood aan verevening en een groene fiscaliteit. Maar ook was er eensgezindheid over eerst inbreiden en pas uitbreiden als het niet anders kan, over werken aan sociale cohesie, over minder stringente voorschriften, over het belang van mobiliteit en de noodzaak aan een alternatief voor de ‘automobiliteit’, over het potentieel om energieprojecten op te zetten en dan nog het liefst coöperatief…

Over leegstaande bebouwing in de open ruimte, de rol van een dorpspunt en het al dan niet bundelen van grote windmolens was er geen eensgezindheid. Daarover is op het feedbackmoment van 25 april nog verder gedebatteerd. Naast dit traject ging de provincie ook langs op het atrium, het Westhoekoverleg, de regiocommissie en het RESOC voor input.

Alle verkregen input wordt nu gebundeld en in de maand juni voorgelegd aan de PROCORO.

Wilt u de regionota 2.0 Westhoek lezen klik dan hier.

---

 PRoF Poperinge

Op 9 maart brachten enkele partners van Welzijn in de Westhoek een bezoek aan PRoF te Poperinge.

PRoF is een internationaal open innovatie consortium, opgestart in 2009. Het brengt meer dan 300 professionelen samen om na te denken over evoluties in de zorgsector. De kracht van dit consortium ligt in de intersectorale en multidisciplinaire samenwerking tussen enerzijds de zorgsector en anderzijds onderzoekscentra, universiteiten en bedrijven. Samen wil men nadenken over ‘de zorg van de toekomst’.  En het blijft niet enkel bij brainstormen, de ideeën worden effectief gevisualiseerd in demoprojecten.

Jaarlijks wordt een project opgestart rond een specifiek thema. Thema’s die reeds aan bod kwamen zoals levenslang wonen, ziekenhuiskamer van de toekomst, rusthuiskamer van de toekomst,…. Samen ontwikkelen de betrokken partners -via een door PRoF zelf bedachte methodiek- een visie over het centrale thema. Uiteindelijk wordt de visie omgezet in een prototype. Deze prototypes kunnen bezocht worden in de gebouwen van PRoF te Poperinge.

De deelnemers waren alvast onder de indruk!

Alle info kan u terugvinden op de website van PRoF.

Voor vragen mag u steeds contact opnemen met Lien De Vos, regionale welzijnscoördinator binnen Westhoekoverleg via welzijnsplatform@westhoekoverleg.be of 051 51 94 35

---

Nieuwe impulsen voor de regio: van RESOC naar ‘actiegericht samenwerkingsverband streekbeleid’

Vanuit de regio Westhoek werd eind april een projectvoorstel ingediend bij het ESF-Agentschap. We hopen eind juni groen licht te krijgen van de Vlaamse overheid om door middel van dit project de RESOC-werking op een nieuwe leest te schoeien.

In het voorstel maken volgende instanties deel uit van het samenwerkingsverband:

• De Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen

• De sociale partners ACV, ABVV, Boerenbond, Unizo en VOKA

• De VDAB West-Vlaanderen
• Het Westhoekoverleg en de 16 lokale besturen Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke.

Intussen heeft Koksijde ook beslist om toe te treden tot het samenwerkingsverband. Bij goedkeuring van het ESF-dossier kan het partnerschap bijgevolg in het najaar uitgebreid worden naar 17 gemeenten.

Het projectvoorstel wordt gesteund door WVI, Vives en Howest; dit met de uitdrukkelijke bedoeling om ook met deze partners intens samen te werken.

Het proces dat met RESOC Westhoek doorlopen wordt in het kader van deze oproep, zal leiden naar een vernieuwde werking waarbij:

• de lokale betrokkenheid en gedragenheid versterkt wordt;

• het Streekpact 2013-2019 met als titel ‘Welkom in West Hoek City’ een duidelijker en meer gerichte vertaling kent naar acties en engagementen;

• het Vlaamse werkgelegenheidsinstrumentarium op termijn lokaal ingezet wordt;

• er specifieke aandacht is voor de Westkust/de Kust’.

Het projectvoorstel formuleert zes activiteiten om dit proces in goede banen te leiden.

Meer info: sigrid.verhaeghe@west-vlaanderen.be

---

Fietsen in de Westhoek

FIETSival Westhoek

Op zondag 22 mei wordt er ter ere van de herlancering van het fietsnetwerk Westhoek, een groot fietsevenement georganiseerd voor jong en oud. Niet alleen het vernieuwde fietsnetwerk, maar ook de nieuwe kindvriendelijke Westhoek K(a)D(ee) fietsroutes kunnen dan worden ingereden. Starten is mogelijk vanuit Diksmuide, Ieper, Kemmel, Lo-Reninge, Poperinge, Veurne, Werken of Zonnebeke. Deelname is gratis.

14-18 Pionierroute

De nieuwe fietsroute toont de sporen van de Duitse aanwezigheid in de regio ten zuidoosten van de beruchte Ieperboog. De titel van de route, Pionier, verwijst naar de Duitse genietroepen die instonden voor de bouw van bruggen, loopgraven, bunkers en tunnels.

---