Header

Nieuwsbrief november 2015

---

Hoe zien we de toekomstige ontwikkeling van de Westhoek?

Onze provincie staat voor enkele belangrijke uitdagingen. Zo is er bijvoorbeeld de vraag waar we waterlopen extra ruimte kunnen geven om zo overstromingen te vermijden. Waar er plaats is voor bijkomende woningen zonder onze open ruimte aan te tasten? Of nog: hoe gaan we om met de vergrijzing aan de kust? En… hoe bereiden we ons voor op de gevolgen van e-commerce voor onze winkelstraten?

Of we snel tot een sluitend antwoord komen op deze en andere vragen weten we niet. Wat we vooral samen met alle experts, politici én burgers willen doen, is een antwoord zoeken op de uitdagingen waar we met z'n allen voor staan.

Concreet willen we…

• Informeren over de doelstellingen van het provinciale ruimtelijke beleid.

• Het draagvlak in kaart brengen voor de verschillende provinciale ruimtelijke opties.

• Nieuwe voorstellen en ideeën inventariseren.

• Een prioriteitenlijst opmaken van mogelijke acties. 

• De rol van het provinciebestuur bij de verschillende acties in kaart brengen.

• En ten slotte, inzichten aanreiken om de besluitvorming in de provincie te voeden.

De concrete uitwerking gebeurt in 5 regio’s. In de Westhoek start het traject met een gezamenlijke voorstelling het werk dat tot nu toe geleverd is op 1 december om 19.00u in het Stationshuis van Merkem. In de loop van december, januari en februari worden dan 2 workshops georganiseerd per doelgroep: met de experten, met de politici en met een selectie van de plaatsbepalers die zich inschreven. Een feedbackmoment is voorzien in het najaar.

Daarnaast worden ook de bestaande overlegorganen geconsulteerd: de PROCORO, MiNa-raad, de regiocommissies van de provincieraad, het burgemeesters- en secretarissenoverleg, de RESOC's, de regionale atria van stedenbouwkundig ambtenaren en de Streektafels.

Vanaf 2 december zullen de inleidende documentaire en de 5 inspiratienota’s raadpleegbaar zijn op www.deplaatsbepalers.be 

---

Intergemeentelijke samenwerking bedrijventerreinen.

Voortbouwend op de aanbevelingen van ‘Bestuurlijke Strategie Westhoek’ – het in de vorige legislatuur gevoerde onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek – startte in 2013 een traject rond intergemeentelijke bedrijventerreinen (IGB) voor de Westhoek.  Eén van de conclusies van Bestuurlijke Strategie betrof de noodzaak om verder werk te maken van ‘financiële verevening’ tussen Westhoekgemeenten.  Deze verevening kan zowel te maken hebben met de functie wonen als met de functie van bedrijvigheid.  Met het traject IGB werd alvast een gevolg gegeven aan financiële verevening voor bedrijvigheid.  Dit traject werd geleid door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI).  De financiering kwam van het Vlaamse Agentschap Ondernemen.

Het traject werd in tandem uitgevoerd met de zusterintercommunale van WVI Interleuven. Terwijl WVI een financieel vereveningsmodel uitwerkte waarbij overzichtelijk wordt weergegeven welke investeringen en opbrengsten gedeeld moeten worden tussen betrokken gemeenten, ontfermde Interleuven zich omtrent het ruimtelijke vraagstuk ‘Waar kunnen intergemeentelijke bedrijventerreinen ruimtelijk het best worden ingepast’.

Op 18 november ’15 werden de resultaten van beide trajecten gepresenteerd in Golf ter Hille te Koksijde.  .  De eindrapportering m.b.t. het traject rond de financiële verevening zijn raadpleegbaar via https://dvvwesthoek.be/nl/themas/bestuurskracht/

---

Kennisplatform intergemeentelijke samenwerking - 3 december 2015

De praktijk van intergemeentelijk samenwerken tussen gemeenten en/of OCMW’s neemt zienderogen toe.   WVI wil daarom samen met de Burgemeestersconferenties van de Westhoek, Midwest en de Brugse regio de nieuwe ervaringen van lokale besturen met intergemeentelijk samenwerken, bundelen en delen.

De eerste bijeenkomst is voorzien op donderdag 3 december van 14u-17u in het OC De Kleine Beer - C. Marichalstraat 5, 8730 in Beernem.

Agenda:

Ervaringen in de Brugse regio
Situering Burgemeestersoverleg door voorzitter Renaat Landuyt, burgemeester Brugge
Intensere samenwerking met de buurgemeenten door Johan Derycke, burgemeester Beernem

Ervaringen in de Westhoek
Situering Westhoekoverleg door voorzitter Toon Vancoillie, burgemeester Kortemark
Een shared service center ‘bedrijfsvoering’ van 3 Noord-Brabantse gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel door Victor Fijneman, directeur Dienst Dommelvallei

Ervaringen in de MidWestregio
Situering Midwestoverleg door voorzitter Luc Martens, burgemeester Roeselare
I Scan voor 17 gemeenten en OCMW’s in de regio Roeselare – Tielt door Peter Sellenslagh, CIPAL

Inschrijven kan tot 27 november door te mailen naar mdufoort@wvi.be

---

Spoort u (nog) goed? Neem deel aan onze bevraging!

U kunt nog tot en met maandag 30 november 2015 deelnemen aan onze online bevraging ‘Spoort u (nog) goed?’.

Het laatste moment om uw stem te laten horen is nu aangebroken!

Alleen met een krachtig en onderbouwd dossier kunnen we in Brussel het verschil maken.

Met vier organisaties (Westhoekoverleg, RESOC Westhoek, Midwestoverleg, RESOC mIDDEN-West-Vlaanderen) staan we voor een duidelijke boodschap: “Wij willen een betere dienstverlening over het spoor.”

Om deze boodschap kracht bij te zetten, hebben wij uw steun nodig!

Samen met u gaan we voor deze ambitie!

• Voor een stand van zaken kunt u onze websites raadplegen www.westhoekinspireert.be/resoc.

• U kunt meermaals reageren op de enquête (vermits het telkenmale gaat over de beoordeling van 1 treinrit). 

---

Agenda

4 november 2015, Streekhuis Westhoek
Regiocommissie Provincieraadsleden Westhoek

13 november 2015, Streekhuis Westhoek
Dagelijks bestuur Westhoekoverleg

20 november 2015, Streekhuis Westhoek
Managementcomité Leader

27 november 2015, Streekhuis Westhoek
Algemene vergadering Westhoekoverleg

27 november 2015, Streekhuis Westhoek
dagelijks bestuur RESOC Westhoek

---